Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną sklep.sbs-sim.pl

I. DEFINICJE
Pojęcia występujące w Regulaminie oznaczają:

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt. 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
6. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.sbs-sim.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów.
7. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu przeznaczone do sprzedaży.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu, a Klientem
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2017 poz. 683).
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 1219).
11. Właściciel SklepuP.P.H. „SBS-SIM” Sławomir Pilniak, z siedzibą w Mińsk Mazowiecki, kod pocztowy 05-300, pod adresem: Huta Mińska, ul. Polna 22. Numer rachunku bankowego do wpłat: 78 1020 4476 0000 8002 0136 0775 (prowadzony w PKO BP Mińsk Mazowiecki). Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 113-137-40-90, REGON: 140078597.
12. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://sklep.sbs-sim.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu. 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty z rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary,
c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
5. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) powyżej najnowszej, aktualnie wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://sklep.sbs-sim.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie oraz NIP Firmy).
b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kodu pocztowego, kraju),
c) numeru telefonu, oraz adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka przy adnotacji „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówiony Towar.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia na przycisk „Potwierdzam zakup” - Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno w odniesieniu do ich liczby (ilość) i rodzaju, jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
6. Klient dokonując kliknięcia przycisku „Potwierdzam zakup”, ma świadomość, że zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
7. Po otrzymaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
a) przedmiot Umowy Sprzedaży,
b) jednostkową i łączną cenę za zamówiony Towar,
c) koszt dostawy,
d) wybraną formę płatności oraz e) oczekiwany czas realizacji dostawy.
9. Wysyłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
11. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w brzmieniu zgodnym z Regulaminem.
12. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
13. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
15. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów, kodów rabatowych na wybrane produkty w Sklepie Internetowym, oferty specjalne dla wybranych Klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
16. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
17. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
18. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępnia Towary osobom trzecim.
19. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy w całości ponosi Klient.
20. Z wyjątkiem Zamówień z odbiorem osobistym Właściciel Sklepu wymaga zapłaty za Zamówienie przed rozpoczęciem jego realizacji w ciągu 3 (trzech) dni od daty zarejestrowania Zamówienia w systemie. Przekroczenie tego terminu spowoduje anulowanie Zamówienia.

V. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW I CENY
1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami całkowitymi (brutto) i zawierają podatek VAT.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

VI. FORMY PŁATNOŚCI
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” należy podać numer Zamówienia. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przelewu na rachunku Właściciela Sklepu.
b) przelewem on-line – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przelewu na rachunku Właściciela Sklepu.
c) gotówka lub płatność kartą – dla Zamówień realizowanych w ramach odbioru osobistego możliwa jest płatność bezpośrednio przy okazji odbioru przedmiotu Zamówienia z punktu wskazanego przez Właściciela Sklepu.
2. Dokonując zapłaty za Towar Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura. Wystawienie faktury do paragonu jest możliwe tylko dla paragonów, na których widnieje nr NIP, czyli w sytuacji kiedy Klient podał go przed finalizacją Zamówienia.
4. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane produkty, ich skład i kolory. Przy czym sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Właściciel sklepu nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika Sklepu, wiernie odwzorowuje kolory.
5. Warunkiem wydania Towaru jest przedpłata za Towar i przesyłkę z wyjątkiem opcji odbioru osobistego.
6. Informacje na temat płatności znajdują się pod adresem: https://sklep.sbs-sim.pl/formy-platnosci

VII. KOSZTY I TERMINY DOSTAW
1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest w sposób wybrany przez Klienta z dostępnych opcji przewidzianych przez Właściciela Sklepu.
2. Koszty dostaw podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem do niego przedmiotu Zamówienia.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Towaru zostanie zrealizowana zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych, w szczególności jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku wystąpienia trudności w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub telefonicznie.
5. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru paczki. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zamówionego Towaru Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie owego dokumentu jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki, a następnie przesłanie stosownego zgłoszenia na skrzynkę: kontakt@sklep.sbs-sim.pl
6. Informacje na temat dostaw znajdują się pod adresem: https://sklep.sbs-sim.pl/koszt-dostawy

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte rękojmią producenta.
2. Wobec Klientów będących konsumentami, Właściciel Sklepu odpowiada za niezgodności Towaru z Umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Właściciel Sklepu odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 ust. 1 do art. 556 ust. 3 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
4. Właściciel Sklepu zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera danego Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.
5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: kontakt@sklep.sbs-sim.pl. Można w tym celu skorzystać z gotowego wzoru formularza.
6. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres, e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji, a także ująć żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru.

7. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie skutkuje uznaniem jej jako uzasadnionej.
8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres Właściciela Sklepu podany w pkt. I ust. 11 niniejszego Regulaminu.
9. Jeżeli w toku postępowania reklamacyjnego nie ustalono inaczej, Właściciel Sklepu nie odbiera paczek nadanych przez Klientów za pobraniem.
10. Jeżeli uznanie reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU
1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania i/lub naprawy na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.
2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: kontakt@sklep.sbs-sim.pl
3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. VIII ust. 2 Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny (w tym adres e-mail), a także rodzaj, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z błędnym funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie skutkuje uznaniem jej jako uzasadnionej.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłania formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj. Królewiec, ul. Kościelna 21, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: kontakt@sklep.sbs-sim.pl, gdzie w temacie korespondencji proszę wpisać: „Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość” + nr Zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy za pomocą dedykowanej skrzynki e-mail.
3. W przypadku towarów o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą – prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że Towar nie może być uszkodzony, zabrudzony, zmodyfikowany, ani noszący śladów otwierania i użytkowania. Poza tym Towar powinien posiadać wszystkie oryginalne etykiety. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: Królewiec, ul. Kościelna 21, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Należy przy tym wskazać, iż Towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego Towar) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
7. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania w zależności, które z zdarzeń nastąpi w pierwszej kolejności.
8. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.
9. Właściciel Sklepu udostępnia na stronie serwisu wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (formularza zwrotu), z którego Klient może, ale nie musi skorzystać.

XI. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. W przypadku Towarów możliwa jest zamiana, wyrażona wnioskiem Klienta, o ile Właściciel Sklepu posiada pożądany przez Klienta Towar o określonych właściwościach (w tym kolor, pojemność), a także zaakceptuje taki wniosek Klienta. Odsyłany towar nie może być uszkodzony, zabrudzony, zmodyfikowany, ani noszący śladów otwierania i użytkowania. Poza tym Towar powinien posiadać wszystkie oryginalne etykiety. Koszty wymiany w całości pokrywa Klient.
2. Klient, który korzysta ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
e) korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w cach marketingowych.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail: kontakt@sklep.sbs-sim.pl
4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera „Polityka prywatności” znajdująca się na stronie Sklepu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym również teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały przez niego użyte za zgodą ich właścicieli. A co za tym idzie wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018, poz. 1191).
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

 

Załączniki:
1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (wzór)
2. Protokół reklamacji Towaru (wzór)

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl